• sahypa-01
  • sahypa-02

Kompaniýa syn

Kompaniýanyň tertibi

Realfortune kimdigini bilmek isleýärsiňizmi?

“Qingdao Realfortune Home Design & Creation Co., Ltd.” 2005-nji ýylda guruldy we biz dizaýna gönükdirilen öý önümlerini öndüriji, adaty aýna waza, aýna ýel çyrasy, şem saklaýjydan häzirki zaman bezegli LED lampa çyrasyna çenli dürli önümleri öndürýäris. dizaýnlary.

Aýratynam innowasiýa tehnologiýasy bilen täze önümleri ösdürmekde we üýtgeşik keşplerimiz bilen täze zatlar döretmekde güýçli.280-den gowrak hünärli we oňat hyzmatdaşlyk edýän zawodlaryň uly goldawy bilen, aýna, agaç, poliresin, keramika, metal, emeli gül, çyralar, şemler ýaly köp dürli zatlary birleşdirip, öý bezeg kolleksiýasyny ýasap bileris. önümleri.

Biziň kompaniýamyz, köp sanly önüm liniýasyny göterýän we dünýädäki köp tanymal müşderiler bilen hyzmatdaşlyk edýän örän amatly transportly ingingdao şäherinde ýerleşýär.Hytaýda, ABŞ-da, Europeewropada dürli tendensiýa ýarmarkalaryna gatnaşýarys we 2018-nji ýylda öz “Amazon” dükanymyzy açýarys. Daşary ýurtly müşderileriň arasynda uly abraý gazananlygy sebäpli “Realfortune” her ýyl söwda dolanyşygynda uly ösüş gazanýar.

Biziň kompaniýamyz, köp sanly önüm liniýasyny göterýän we dünýädäki köp tanymal müşderiler bilen hyzmatdaşlyk edýän örän amatly transportly ingingdao şäherinde ýerleşýär.Hytaýda, ABŞ-da, Europeewropada dürli tendensiýa ýarmarkalaryna gatnaşýarys we 2018-nji ýylda öz “Amazon” dükanymyzy açýarys. Daşary ýurtly müşderileriň arasynda uly abraý gazananlygy sebäpli “Realfortune” her ýyl söwda dolanyşygynda uly ösüş gazanýar.

Müşderini kanagatlandyrmak biziň maksadymyz.Her bir müşderi öz hasabynyň ýerine ýetirijisi bilen bellenýär we müşderilerimiz tarapyndan ýokary baha berilýän şahsy çemeleşmä uly ähmiýet berýäris.Gaty hil gözegçiligine we oýlanyşykly müşderi hyzmatyna bagyşlanan tejribeli işgärlerimiz, talaplaryňyzy ara alyp maslahatlaşmak we müşderiniň doly kanagatlanmagyny üpjün etmek üçin elmydama elýeterlidir.

takmynan-img-02
takmynan-img-04
takmynan-img-03
takmynan-img-05

Realfortune näme edip biler?

“Realfortune” özboluşly stil bilen aýna öý bezeglerini öndürmäge we ösdürmäge bagyşlanýar.Soňky 20 ýylda “Realfortune” -niň önüm kategoriýalary kem-kemden köpeldi we onuň hünärlerine LED stol çyralary, aýna wazalar, aýna şem tutýanlar, açyk bezeg çyralary we aýna baýramçylyk bezegleri girýär.Bizde oňat dizaýnerler topary bar we müşderilerimiziň isleglerini we bazaryň üýtgeýän zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin ýylda iki gezek (bahar we güýz) müşderilerimize ähli kategoriýalaryň täze dizaýnlaryny we nusgawy dizaýnlary kämilleşdirýäris.

Bu önümler bu ýurtlara eksport edildi ---- Awstraliýa, Belgiýa, Braziliýa, Kanada, Daniýa, Fransiýa, Germaniýa, Gresiýa, Ysraýyl, Italiýa, Japanaponiýa, Gollandiýa, Täze Zelandiýa, Russiýa, Saud Arabystany, Ispaniýa, Şwesiýa, Türkiýe, Birleşen Arap Emirlikleri, Angliýa, ABŞ.

Medeniýetimiz

“Realfortune” 2005-nji ýylda döredildi. Öý mebel önümleri we sowgatlar üçin professional dizaýn we önümçilik kompaniýasy.Kompaniýanyň ähli önümleri Germaniýa, Gollandiýa, Fransiýa we ABŞ ýaly 60-dan gowrak ýurda we sebitlere eksport edilýär.

Özboluşly dizaýny, ýokary hilli, bäsdeşlik bahasy we adamlaşdyrylan hyzmat bilen ýyllaryň dowamynda kompaniýanyň öndürijiligi yzygiderli ösüşi dowam etdirdi we bu sebitde bu pudakda öňdebaryjy boldy.

Kärhana missiýasy

Hil we innowasiýa bilen täze Hytaý önümçilik markasyny gurmak üçin!

Korporatiw görnüş

Senagatda öňdebaryjy, bagtly ösüş

Korporatiw gymmatlyklar

Bütewilik, jogapkärçilik, kärhana

kultrue-01
kultrue-02