• sahypa-01
 • sahypa-02

Habarlar

 • Öý bezegi üpjün edijisini nädip tapmaly

  Öý bezegi üpjün edijisini nädip tapmaly

  Öý bezegi bilen üpjün edijini tapmak gaty kyn mesele bolup biler, esasanam bazardaky mümkinçilikleriň köp bolmagy bilen.Şeýle-de bolsa, azajyk gözleg we seresaplylyk bilen, zerurlyklaryňyza laýyk gelýän we ýokary hilli önümleri üpjün edýän ygtybarly üpjün edijini tapyp bilersiňiz.Ine, gowy öý bezegi üpjün edijisini tapmaga kömek edýän käbir maslahatlar.Birinjiden, bu möhüm ...
  Koprak oka
 • Daşky gurşaw çyra üpjün edijisini nädip tapmaly

  Daşky gurşaw çyra üpjün edijisini nädip tapmaly

  Öýüňizde amatly we çakylykly atmosfera döretmek barada aýdylanda, daşky gurşaw çyralary möhüm rol oýnaýar.Bu lampalar diňe bir işleýän yşyklandyryş bilen çäklenmän, islendik otaga stil we nepislik goşýar.Şeýle-de bolsa, daş-töweregi gowy çyra üpjün edijisini tapmak kyn mesele bolup biler.Gözlegiňizde size kömek etmek üçin, ygtybarly sup tapmagyň ýollary barada birnäçe maslahatlar ...
  Koprak oka
 • Öýüňizi aýna öý bezegleri bilen nädip bezemeli

  Öýüňizi aýna öý bezegleri bilen nädip bezemeli

  Aýna öý bezegleri islendik ýaşaýyş meýdanyna nepislik we çylşyrymlylyk goşup biler.Döwrebap ýa-da adaty stiliňiz bolsun, aýna bezegini goşmak, öýüňiziň gurşawyny derrew ýokarlandyryp biler.Wazalardan, heýkellerden aýna we şem tutýanlara çenli jaýyňyzy aýna bilen bezemegiň köp usuly bar.M ýasamaga kömek etjek käbir maslahatlar ...
  Koprak oka
 • Öýüňizi aýna waza bilen nädip bezemeli

  Öýüňizi aýna waza bilen nädip bezemeli

  Aýna wazalar diňe bir işlemän, islendik öýde owadan bezeg elementleri bolup hyzmat edýär.Bir otagyň gurşawyny derrew ýokarlandyryp, nepislige we çylşyrymlylyga täsir edip bilerler.Öýüňizi aýna waza bilen bezemek isleýän bolsaňyz, bulardan peýdalanmaga kömek etjek birnäçe maslahatlar bar.Ilki bilen aýna wazanyň ululygyna we görnüşine serediň.Dependi ...
  Koprak oka
 • Öý bezegini nädip saýlamaly we ulanmaly

  Öý bezegini nädip saýlamaly we ulanmaly

  Öýüňizi bezemek, şahsy stiliňize girmäge we şahsyýetiňizi görkezýän giňişlik döretmäge mümkinçilik berýän tolgundyryjy we döredijilik prosesi.Täze jaýa göçüp barýarsyňyzmy ýa-da häzirki ýeriňizi täzelemäge synanyşýarsyňyzmy, öý bezegini saýlamak we ulanmak içerki görnüşiňize we daş keşbiňize ep-esli täsir edip biler.Ine käbir zatlar ...
  Koprak oka
 • Bezeg stol çyrasyny nädip saýlamaly we ulanmaly

  Bezeg stol çyrasyny nädip saýlamaly we ulanmaly

  Stol çyralary diňe bir işleýän yşyklandyryş enjamlary däl, eýsem otagyň umumy estetikasyny ýokarlandyryp biljek bezeg elementleri bolup hyzmat edýär.Zehinlilik duýgusyny goşmak, oňaýly gurşaw döretmek ýa-da batyrgaý beýan etmek isleýän bolsaňyz, dogry bezeg stol çyrasyny saýlamak we ulanmak hemme zady üýtgedip biler.Ine, saýlamaga we ulanmaga kömek etjek käbir maslahatlar ...
  Koprak oka
 • Näme üçin bezegli şem saklaýjy gerek?

  Näme üçin bezegli şem saklaýjy gerek?

  Şemler öýlerde ýyly we özüne çekiji atmosfera döretmek üçin asyrlar boýy ulanylýar we olar islendik giňişlige içginlik we nepislik goşmak üçin meşhur saýlama bolmagyny dowam etdirýärler.Şeýle-de bolsa, şemleriň gözelligini hakykatdanam ýokarlandyrmak üçin bezegli şem eýesi hökmany esbapdyr.Bezegli şem saklaýjynyň gerek bolmagynyň birnäçe sebäbi bar.Ilki we foremos ...
  Koprak oka
 • Näme üçin aýna bezeg çyrasy gerek?

  Näme üçin aýna bezeg çyrasy gerek?

  Öý bezegi barada aýdylanda, yşyklandyryş keýpiňi düzmekde we amatly we özüne çekiji atmosfera döretmekde möhüm rol oýnaýar.Yşyklandyryş üçin iň owadan we köp taraply wariantlardan biri aýna bezeg çyrasydyr.Wagtlaýyn gözelligi we üýtgeşik aýratynlyklary bilen aýna bezeg çyrasy ýaşaýyş meýdanyny hakykatdanam üýtgedip biler.Ine, stakana mätäçligiňiziň birnäçe sebäbi ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/10