• sahypa-01
 • sahypa-02

Waza

 • QRF Gyzgyn satuwyň ýokary dizaýny Düzgünsiz şekil Aýna waza

  QRF Gyzgyn satuwyň ýokary dizaýny Düzgünsiz şekil Aýna waza

  Geliň, bu döredijilikli tertipsiz aýna wazalar bilen öýüňizi bezeliň we ýagtylandyralyň.

  Gülleri ýa-da dürli guradylan gülleri we ösümlikleri görkezmek üçin amatly bolup biler.

  Öý desgalarynyň köp görnüşi bilen işleýärler we nirede goýjak bolsaňyz, ajaýyp boljakdygyna ynanýarlar.

  Nahar saçagynda, penjirede, stolda, balkonda, aşhanada, studiýada, ýatylýan otagda halaýan gülleriňiz / ösümlikleriňiz bilen ajaýyp merkezi we ajaýyp sahna dörediň.

 • QRF gyzgyn satuw Üzüm şekilli aýna waza

  QRF gyzgyn satuw Üzüm şekilli aýna waza

  Nusgawy, döwrebap, şekilli waza.
  Bu haýran galdyryjy görnüşiň görnüşini gowy görýäris, nirede görkezilse-de wizual täsir döretmeli.Bu wazany saýlanymyzda, munuň öýüňiz üçin tomaşaçy boljakdygyny bilýärdik.
  Livingaşaýyş jaýyňyza täze reňkler bilen dem alyň.Köpürjik şekilli ýüzüni birleşdiriň we ululygy, gutarmagy we reňki hakykatdanam bilelikde işleýän waza alarsyňyz.Sesini göz öňünde tutup, wazany nahar saçagynda ýa-da kofe stolunda merkezi hökmünde ulanyp bilersiňiz, waza özüne mynasyp ünsi çeker.Greenaşyl güller, şahalar ýa-da diňe özüňizdäki wazalar öý bezegiňiziň ajaýyp täzelenmesini berýär.

 • QRF gyzgyn satuw ýokary dizaýn ýokarky şekilli reňkli aýna waza

  QRF gyzgyn satuw ýokary dizaýn ýokarky şekilli reňkli aýna waza

  Owadan aýna gap-gaçlar içerki önümleriňiz üçin baýlykdyr.Öýüňize reňkli aýna wazalary getireniňizde hökman içki aýratynlygy goşarsyňyz.

  Bu reňkli wazalar wagtlaýyn, agyzdan çykýan we barlyşyksyz hil.Her reňkli aýna wazanyň öz aýratynlygy bar.Bu waza reňkini aýratyn aýratynlaşdyrýar.Görnüşi, tans edýän çaga ýaly owadan.
  Agzyň urmagy çylşyrymly prosesdir.Zehin we sabyr gerek.Has möhümi bolsa, köp ýyllyk okuw!Reňkli aýnadaky kiçijik gyşarmalar (köpürjikler ýaly) kemçilik ýa-da kemçilik däl.Bu elde ýasalan aýna wazany baýlaşdyrýar we özboluşly edýär.

 • LED yşyk we metal stendli QRF gyzgyn satuw aýna waza

  LED yşyk we metal stendli QRF gyzgyn satuw aýna waza

  Diňe LED aýna wazalar + satuw üçin metal bazasy.Gül ýok.
  Warmyly ak LED çyrasy 6h we 18h öçüriji taýmer funksiýasy bilen, wyklýuçateli açyň, awtomatiki usulda gaýtadan işlener!Elbetde, 18 sagat çyranyň öçmegini islemeýän bolsaňyz, wyklýuçateli täzeden açyň
  Aýna wazanyň düýbünde 3 x AA batareýasy bilen işleýän 7 sany yşyk çyrasy bar (içine girmeýär).Yşyk-diodly çyralar owadan güllere ajaýyp ajaýyplyk berer
  Designörite dizaýn stol çyrasy öýüňize, bagyňyza, ýapyk binanyň bezegine ajaýyplyk goşar.Romantiki atmosferany ýokarlandyrmak üçin içerde islän zadyňyzy, süýjüleriňizi goýup bilersiňiz

 • QRF gyzgyn satuw täsin dizaýn altyn aýna waza

  QRF gyzgyn satuw täsin dizaýn altyn aýna waza

  Kristal wazalar keramiki wazalardan has ýagty we öýüňizde hökman gözüňi özüne çekiji zatlardyr.Surfaceerüsti plastinka dokumasyndan, altyndan we şöhlelendiriji aýnadan ýasalyp, ajaýyp we kaşaň bolýar.
  Bu altyn wazany gowy görersiňiz.Özüňize beriň ýa-da Eneler güni, Şükür güni, ýubileýler, toýlar ýa-da öý açylyşlary üçin sowgat hökmünde beriň.Olary diňe owadan we reňkli güller ýa-da emeli güller bilen dolduryň.

 • QRF gyzgyn satuw ýokary dizaýny döwülen aýna waza

  QRF gyzgyn satuw ýokary dizaýny döwülen aýna waza

  El bilen ýasalan aýna waza, üýtgeşik we owadan bolan iki sany ululykda, ilkinji gözüňizi özüne çekip biler.
  Ölçegi: 16 * 25CM, 15 * 34CM
  Ulanylýan sahnalar: öý bezegi, aşhana, stol, oturylyşyk, ofis, toý mekany, restoran, myhmanhana lobbi we beýleki ýerler.
  Öý durmuşyňyzy bezemek üçin täze güller, guradylan güller, emeli güller, şahalar, gury şahalar we ş.m. goýup bilersiňiz.
  Çüýşäniň göwresi berk we ygtybarly;Owadan görnüş, tekiz çyzyklar, arassalamak aňsat.
  Owadan wazalar öýüňize atmosfera goşýar we durmuşyňyzy has amatly edýär.

 • QRF gyzgyn satuw ýokary dizaýny tertipsiz top waza

  QRF gyzgyn satuw ýokary dizaýny tertipsiz top waza

  Köpeltmek prosesiňize çeper tertip goýmak, tegelek top aýna waza bilen gaty aňsat.Ösümlikleriň ösmegine syn etmäge mümkinçilik berýän özboluşly şekil bilen bezelendir.Bu tegelek top aýna waza, baldaklary görkezmek we öz tertipleriňizi görkezmek üçin ajaýyp.Gözüňi özüne çekýän aýna köpelýän waza owadan gül ýa-da guradylan ösümlikleri görkezmek üçin ajaýyp bolar.Bu meşhur waza üçin üç ululygymyz bar we islendik panton reňki siziň saýlawyňyzy kanagatlandyryp biler.Agyz urmak usuly bu wazany has gymmatly edýär we bu wazanyň durmuşyňyza has köp reňk getirip biljekdigine ynanýarys.

 • “QRF” gyzgyn satuwy, ýokary çyra bilen ýokary dizaýn aýna waza

  “QRF” gyzgyn satuwy, ýokary çyra bilen ýokary dizaýn aýna waza

  LED, aýna waza we agaç bazanyň utgaşmasy elementi has owadan we gymmatly edýär.Taymer funksiýasy hem işleýär, 6 sagat we 18 sagat dynç almak durmuşyňyzy aňsatlaşdyrýar.

  Batareýa bilen işleýän lampa hem energiýany tygşytlap biler we bu lampany güýjüňizi çäklendirmezden islän ýeriňize goýup bilersiňiz.

  Şeýle hem, reňkli guty gaplamak taýýar, dostlaryňyza we maşgalaňyza sowgat, ýakynlaryňyza söýgiňizi görkezmegiň ajaýyp usulydyr.

 • QRF Gyzgyn satuw, elde ýasalan aýna çarçuwaly waza

  QRF Gyzgyn satuw, elde ýasalan aýna çarçuwaly waza

  Aýna çarçuwaly waza, wazany surat çarçuwasyna meňzeýän özboluşly dizaýn.Surfaceumşak ýüz, gowy geçirijilik, owadan görnüş.

  El işi her wazany birneme tapawutlandyrýar we her elementi özboluşly edýär.Minimalist dizaýn stili durmuş sahnalarynyň köpüsine ulanylyp bilner.