• sahypa-01
 • sahypa-02

Önümler

 • QRF Gyzgyn satuwyň ýokary dizaýny Düzgünsiz şekil Aýna waza

  QRF Gyzgyn satuwyň ýokary dizaýny Düzgünsiz şekil Aýna waza

  Geliň, bu döredijilikli tertipsiz aýna wazalar bilen öýüňizi bezeliň we ýagtylandyralyň.

  Gülleri ýa-da dürli guradylan gülleri we ösümlikleri görkezmek üçin amatly bolup biler.

  Öý desgalarynyň köp görnüşi bilen işleýärler we nirede goýjak bolsaňyz, ajaýyp boljakdygyna ynanýarlar.

  Nahar saçagynda, penjirede, stolda, balkonda, aşhanada, studiýada, ýatylýan otagda halaýan gülleriňiz / ösümlikleriňiz bilen ajaýyp merkezi we ajaýyp sahna dörediň.

 • QRF lomaý batareýa, Ro Christmasdestwo dizaýnlary bilen işleýän çyra planşet bezegi LED

  QRF lomaý batareýa, Ro Christmasdestwo dizaýnlary bilen işleýän çyra planşet bezegi LED

  3 çyranyň toplumy: çyralar Täze ýyl reňklerinde (gyzyl, altyn, ýaşyl) ýasalýar.

  Her bankada “Täze ýyl gutly bolsun” sözleri we şlýapa, Ro Christmasdestwo topy we Ro Christmasdestwo agajynyň çyrasy ýaly beýleki Ro Christmasdestwo elementleri bar.

  Gurlan LED yşyk çyralary.Açyk “Mason Jar” çyrasy siziň üçin ajaýyp Täze ýyl atmosferasyny döredýär.özleşdirilen.

  Taymer funksiýasy: Öz-taýmer funksiýasy: Eger wyklýuçateli ON saýlasaňyz, taýmer funksiýasy awtomatiki açylar.6 sagatdan soň awtomatiki öçýär we 18 sagatdan soň açylýar.Toapmagy ýatdan çykaranyňyzdan gorkmaň.

  Qualityokary hilli material: Ro Christmasdestwo bezeg çyrasy plastmassadan däl-de, aýnadan ýasaldy.Çydamly we gaýtadan ulanyp bolýar.Asmak üçin demir tutawaç bilen birleşdiriň.Çagalar hem aňsatlyk bilen göterip bilerler

 • QRF Iň gowy satuw täsin dizaýn, ýapyk gara demir LED çyrasy

  QRF Iň gowy satuw täsin dizaýn, ýapyk gara demir LED çyrasy

  BATERI OPA IŞLE. LN GÜN - DECORKEY metalbatareýa çyralarytapawutly, rustiki metaldan ýasalan effekt bilen el bilen boýalýar.Bürünçden we gara metaldan çotga görnüşi bar.Pleönekeý dizaýn, nusgawy gözelligi goşar we hemişe üýtgeýän tendensiýalar bilen ýyl-ýyldan ulanmak üçin ajaýyp görnüş döreder.Warmyly lampa öýüňize köşeşdiriji öwüşgin we sazlaşykly atmosfera döreder.Diňe ýyly çyrany ýakyň we asuda günden lezzet alyň.

 • QRF gyzgyn satuw Üzüm şekilli aýna waza

  QRF gyzgyn satuw Üzüm şekilli aýna waza

  Nusgawy, döwrebap, şekilli waza.
  Bu haýran galdyryjy görnüşiň görnüşini gowy görýäris, nirede görkezilse-de wizual täsir döretmeli.Bu wazany saýlanymyzda, munuň öýüňiz üçin tomaşaçy boljakdygyny bilýärdik.
  Livingaşaýyş jaýyňyza täze reňkler bilen dem alyň.Köpürjik şekilli ýüzüni birleşdiriň we ululygy, gutarmagy we reňki hakykatdanam bilelikde işleýän waza alarsyňyz.Sesini göz öňünde tutup, wazany nahar saçagynda ýa-da kofe stolunda merkezi hökmünde ulanyp bilersiňiz, waza özüne mynasyp ünsi çeker.Greenaşyl güller, şahalar ýa-da diňe özüňizdäki wazalar öý bezegiňiziň ajaýyp täzelenmesini berýär.

 • QRF gyzgyn satuw täsin dizaýn Gyrmyzy batareýa bilen işleýän stol çyrasy

  QRF gyzgyn satuw täsin dizaýn Gyrmyzy batareýa bilen işleýän stol çyrasy

  Bu batareýa çyrasy 2 * AAA batareýalary bilen işleýär (içine almaýar), şonuň üçin burçlary ýa-da hammam rozetkalary, howpsuz, energiýa tygşytlaýjy we daşky gurşaw üçin amatly usuldyr.
  Opal gutarnykly çap etmekden has ýakymly.Bu çyralar diňe bir ökde işçiler tarapyndan däl-de, eýsem ýokary derejeli ikinji derejeli işlerde-de agzalýar.Şeýle hem, hersiniň özboluşly we ajaýypdygyny aňladýar.
  Bukjada bir LED aýna lampasy üpjün edilýär, 3W iş güýji ony bazardaky adaty ýokary woltly lampa bilen çalşyp bolmajakdygyny kesgitleýär.Ömrüň kadaly işlemegi bilen takmynan 10,000 sagat.
  Bar bolan otagdan yşyk ýa-da rozetka bolmadyk kiçijik bir ýer döretmek isleýärsiňizmi?Batareýa bilen işleýän lampa ajaýyp saýlawdy we giňişligi ajaýyp yşyklandyrýar.Şeýle hem, tapylmagyna garaşanyňyzdan has bezeglidir.

 • QRF Gyzgyn satuw, gündelik batareýa bilen işleýän stol çyrasy

  QRF Gyzgyn satuw, gündelik batareýa bilen işleýän stol çyrasy

  El bilen ýasalan aýna her stol çyrasyny birneme üýtgeşik we her elementi özboluşly edýär.Altyn metaldan ýasalan has ýokary dizaýn stili, dürli stillere gabat gelýän durmuş sahnalarynyň köpüsine stol çyrasy ulanylyp bilner.Programma sahnasy - öý bezegi otagynda, planşetde we ş.m.

  Batareýa işledistol çyrasybezeg tagam durmuşyny yzarlaýan müşderileriň sany köpelýär.Dizaýnymyz, bazaryň umumy seslenmesine esaslanýan täze we özüne çekiji.

 • QRF gyzgyn satuw täsin oýma batareýasy, taýmer funksiýasy bilen işleýän stol çyrasy

  QRF gyzgyn satuw täsin oýma batareýasy, taýmer funksiýasy bilen işleýän stol çyrasy

  Bezeg gurşaw çyralary we gyssagly yşyklar: nagyşlar häzirki moda.Stilistimiz aýna we bezeg nagyşlaryny birleşdirip, bu ajaýyp döwrebap stoly ýasaýarlampa.Mundan başga-da, erbet howa ýa-da elektrik togy kesilende gyssagly yşyk hökmünde ulanylyp bilner.

  Ajaýyp bezeg we amaly: lightagtylyk öçürilende, öýüň bezegi gaty gowy.LED lampany açanyňyzda, yşyk öýüňiz üçin ajaýyp atmosfera döredip, gijeki ajaýyp öwüşgin berýär!Bu lampa siziň üçin gowy saýlaw bolar.

 • QRF Iň gowy satuw batareýasy Işleýän stol, Timer funksiýasy bilen ak demir çyra

  QRF Iň gowy satuw batareýasy Işleýän stol, Timer funksiýasy bilen ak demir çyra

  Ak demir simlampakofe stoluňyzyň bezegine, koridoryň gyrasyna ýa-da açyk eýwanyňyza ajaýyp goşant goşýar.Bu tomus açyk howada ýa-da güneşli günden soň şol rahat gijeler üçin döwrebap stiliň täsirini goşmagyň aňsat usuly.Agaç bazasy gaty tebigy görünýär ak demir sim bilen, şeýle hem taýmer funksiýasynyň wyklýuçateli, 6 sagat / 18 sagat dynç.

 • Gyzgyn satuw täsin ýapraklar dizaýny QRF zarýad berilýän LED çyrasy

  Gyzgyn satuw täsin ýapraklar dizaýny QRF zarýad berilýän LED çyrasy

  Bulampadiňe bir batareýa bilen işlemän, USB bilen hem ulanylyp bilner we batareýa gara gutynyň içindäki zarýad berilýän enjamdyr (USB we batareýa goşulýar), çyralary ýakmak / öçürmek üçin uzyn düwmä basyp bilersiňiz.Adaty zarýad beriş wagty usb kabelini ulanyp dört-bäş sagat töweregi, ýyly ýoga lagerinden ýa-da şem naharyndan lezzet alyň.

  Taymer funksiýasy elýeterli, açanyňyzda yşyk 6 sagat işlär, soň öçer, el bilen öçürmegiň zerurlygy ýok, ulanmak has aňsat.Bedatylýan otagda ýa-da çaga otagynda gijeki stend gurmak ýa-da dostuňyza sowgat bermek üçin ajaýyp zat.

 • QRF gyzgyn satuw täsin oýma ýapraklary dizaýn batareýasy bilen işleýän LED çyrasy

  QRF gyzgyn satuw täsin oýma ýapraklary dizaýn batareýasy bilen işleýän LED çyrasy

  Leafaprak nagyşlary soňky döwürde gaty meşhur.Dizaýnerlerimiz, altyn metal esaslary we owadan we ajaýyp görnüşleri döredip, aýna we ýaprak damarlaryny ýerleşdirýärlerstol çyralary.

  Simsiz batareýa çyrasyny ulanmak we goldamak gaty aňsat, elektrik üpjünçiligi barada alada etmegiň zerurlygy ýok!Bu wagt wagt funksiýasy bar.Gündelik ulanmak üçin örän amatly 6 sagat 18 sagatlap yzygiderli açylyp bilner.Çyralary ýygy-ýygydan öçürmek / öçürmek zerurlygy ýok.

  Öçürilende içerki gaty gowy.Çyra has ýitileşende, lampalar öýüňizde ajaýyp gurşaw döredýän ajaýyp yşyk döredip biler.Öýde ulanmak üçin ajaýyp bezeg çyrasy.Gijeki şkaflarda, stollarda, otaglarda, hammamda, ýatylýan otaglarda, balkonlarda, kofe stollarynda rahat gijeler üçin ajaýyp.Şeýle hem rozetkasyz ýerlerde ulanylyp bilner.

 • QRF Iň gowy satuw batareýasy bilen işleýän agaç çarçuwaly stol çyrasy

  QRF Iň gowy satuw batareýasy bilen işleýän agaç çarçuwaly stol çyrasy

  Bu gaty üýtgeşik we agaçdan ýasalan häzirki zaman elde ýasalan gaty aýna çyrasy.

  Agaç elementleriniň we aýnanyň utgaşmasy has meşhur bolup, stol çyrasyny içerki bezeg üçin has amatly edýär.Bu stakanstol çyrasyDiňe elde ýasalan, 5 dürli nagyş bar.

  3 * AAA batareýalary bilen işleýän we ulanmak üçin has amatly, ýyly çyralar otagy has ýyly edýär.Iň oňat satylýan zat siziň gowy saýlamagyňyz bolar.

 • QRF Iň gowy satuw batareýasy bilen işleýän gara reňkli demir stol çyrasy

  QRF Iň gowy satuw batareýasy bilen işleýän gara reňkli demir stol çyrasy

  Üzümstol çyrasyberk gara metaldan gurlupdyr - Gözelligiň we amalylygyň ajaýyp nikasy bilen islendik giňişlige ajaýyp täsir galdyrýar .Yssy yşyk berýär we bu daşky yşyk çyrasy öýde ulanmak üçin amatlydyr.Jaýyňyzyň islendik stilini bezemek üçin ajaýyp owadan ululyk.

  LED lampoçka bilen enjamlaşdyrylan (çalşyp bolmaýar) we iň kiçi tekjede ýa-da düşek planşetinde islendik ýere gabat gelýän 3xAAA batareýalarynda işleýär (goşulmaýar).Simsiz göçme batareýa lampalaryny ulanmak we goldamak gaty aňsat.Lightagtylyk almak üçin elektrik üpjünçiligi barada alada etmeli däl.Iň gowusy, TIMER-6 sagat, 18 sagat dynç alýar, bu ýalta gündelik ulanmak üçin örän amatly!

1234Indiki>>> Sahypa 1/4