• sahypa-01
 • sahypa-02

Şem eýesi

 • “QRF” iň köp satylan “Maple” şem eýesini ýapýar, üç ölçegde bar

  “QRF” iň köp satylan “Maple” şem eýesini ýapýar, üç ölçegde bar

  Owadan bezelen bu şem, derrew içiňize gözellik goşýar.Gyzyl akja ak ýaprakly owadan şemdan.

  Her bölek gyzyl akja ýapraklaryny öz içine alýar.

  Nearbyakyn diwara ýerleşdirilende, arassa aýna şemiň ýagtylygyny owadan ýaýradýar we owadan kölege berýär.Çyralary öçüriň we şemleri garaňkyda diwarda owadan görkezmäge rugsat beriň.

  Bu ajaýyp şem, içiňize tebigy täsir edýär.

 • QRF Zawodyň bahasy Iň ýokary dizaýn El bilen ýasalan aýna şem eýesi

  QRF Zawodyň bahasy Iň ýokary dizaýn El bilen ýasalan aýna şem eýesi

  Tropiki ýagyş tokaý nagşy şem saklaýjy, LED stol çyrasy üçin hem düzülip bilner, köp sanly dekal saýlanyp bilner.Öý bezegi otagynda, planşetde, söwda merkezinde we ş.m. giňden ulanylýar, mukdar ýeterlik bolanda ýörite nagyş dizaýnyňyzy hem kabul edip bileris.

 • Bäş ölçegde elýeterli QRF iň gowy satuw şem eýesi we LED çyrasy

  Bäş ölçegde elýeterli QRF iň gowy satuw şem eýesi we LED çyrasy

  Içine çaý çaýy ýa-da şem goýlup, bu aýna harasady şem eýesi ýalpyldawuk, ýagty öwüşgin berýär.Aýnanyň içindäki altyn guty, ýakylanda ýagtylygyň şöhlesi bilen kesgitlenýär.Lightagty bolanda organiki şekil, nirede bolsaňyzam tebigata gaýdyp gelýär.Bular dynç alyş stoluňyz, toý dabarasy ýa-da eşigiňizde ajaýyp merkez döredýär.

 • Alty dizaýnda bar bolan QRF iň gowy satuw jestleri şem eýesi

  Alty dizaýnda bar bolan QRF iň gowy satuw jestleri şem eýesi

  Iň gowy görýän yşaratlarymyz ICONS-ny görkezmek bilen, bu 6 çaý çyrasy sizi garaňkydan çykarmaga kömek eder!

  Bu yşaratlar çaý saklaýjy, dostlaryňyzy we maşgalaňyzy geň galdyrmak üçin ajaýyp oturylyşyk bezegi bolup biler.

  Bezeg hökmünde ulansaňyz ýa-da sowgat hökmünde berseňizem, bu ajaýyp çaý eýesi dostlaryňyzy we maşgalaňyzy geň galdyrar.

  Onuň diametri 2,76 dýuým we boýy 3,15 dýuým, çaý çaýynyň köpüsi üçin ajaýyp.Aa-da çaý saklaýjy ýa-da bezeg önümi hökmünde öýüňiz bilen ajaýyp gabat gelýär.

  Bu önümiň çaý çaýy bilen gelmeýändigini ýadyňyzdan çykarmaň.

 • QRF gyzgyn satuw aýna çaý çyrasy, kaşaň görünmek üçin metal gyrasy

  QRF gyzgyn satuw aýna çaý çyrasy, kaşaň görünmek üçin metal gyrasy

  Kiçijik çaý çyrasy: Ajaýyp göwher dizaýny, çaý çyralarynyň saklaýjylaryny görkezýär.Şeýle hem ýalpyldawuk kümüş metal zolak çaý çyrasynyň boýnuny bezär.
  Qualityokary hilli: her şem saklaýjynyň ölçegleri: D6,6 x H5.9 sm (çaý çyralarynyň ýa-da şemleriň ýokdugyna üns bermegiňizi haýyş edýäris).Oňaýly öwüşgin döretmek we otagyňyzy mähirli duýmak üçin aýratyn ýa-da toparda görkeziň.

 • Gury gülli iň oňat satuw şem eýesi

  Gury gülli iň oňat satuw şem eýesi

  Hoş geldiňiz sowgat, nahar saçagy, myhman otagy, otag we bar üçin adaty bezegler.Baýramçylyklary, doglan günleri, toýlary, öý hojalygyny we başgalary bellemek üçin ajaýyp.
  Öý üçin gyş bezegleriňize gabat gelýän hakyky gyş pasly.Içindäki hersi başga.Altyn ýokarky we aç-açan borosilikat aýna kölegesi ony gymmatly we owadan görkezýär.
  Stoluňyzy penjiräniň üstünde, mantelde, şkafda ýa-da hammamda tekjede ajaýyp görünýän agşamlyk şem saklaýjy bilen stilde düzüň ... Öýüňiziň islendik ýerine adaty jady goşjak ajaýyp eser.

 • “QRF” zawodynyň bahasy, ýokary çyralar bilen mozaika şem eýesi

  “QRF” zawodynyň bahasy, ýokary çyralar bilen mozaika şem eýesi

  Bu, “Mosaic” aýnadan ýasalan gaty owadan we üýtgeşik aýna şem eýesidir. Bu ýa-da bolşy ýaly ajaýyp stol eseri bolup biler, ýa-da lampoçka ýakylan ýyly we moda LED stol çyrasy bolup biler.

  Bu Mozaika şem eýesi, owadan öýüňizde ýa-da ulanýan islendik dynç alyşyňyzda düşündirip bolmajak atmosfera döretmek üçin örän amatly we ýyly reňklerde ýasalýar.