• sahypa-01
  • sahypa-02

Lýuks görünmek üçin metal gyrasy bolan QRF gyzgyn satylýan aýna çaý çyrasy

Gysga düşündiriş:

Kiçijik çaý çyrasy: Ajaýyp göwher dizaýny, çaý çyralarynyň saklaýjylaryny görkezýär.

Şeýle hem ýalpyldawuk kümüş metal zolak çaý çyrasynyň boýnuny bezär.

Qualityokary hilli: her şem saklaýjynyň ölçegleri: D6,6 x H5.9 sm (çaý çyralarynyň ýa-da şemleriň ýokdugyna üns bermegiňizi haýyş edýäris).

Oňaýly öwüşgin döretmek we otagyňyzy mähirli duýmak üçin aýratyn ýa-da toparda görkeziň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kompaniýanyň tertibi

“Qingdao Realfortune Home Design & Creation Co., Ltd.” innowasiýa tehnologiýasy bilen täze önümleri öndürmekde we özboluşly keşplerimiz bilen täze zatlar döretmekde aýratyn güýçlidir.280-den gowrak hünärli we oňat hyzmatdaşlyk edýän zawodlaryň uly goldawy bilen aýna, agaç, keramika, metal, emeli gül, çyralar, şemler ýaly köp dürli zatlary birleşdirip, öý bezeg önümleriniň ýörite ýygyndysyny ýasap bileris.

rge
indeks-01

Arza

Biziň romanymyzşem tutýanlarher ýyl iň yzygiderli müşderilerimiziň arasynda gaty meşhurdyr.Programma sahnasy - öý bezeginde giňden ulanylýar, livingaşaýyş jaýy, söwda merkezi, supermarket, dükan we ş.m. Her ýyl bazaryň pikirine görä köp täze stilleri ösdürýäris.

6659-gülgüne (2)
6659-gülgüne (3)
6659-gülgüne (4)
6659-gülgüne (5)
6659-gülgüne (6)
6659-gülgüne (7)

Haryt maglumatlary

SKU: QRF-23SG0706P1

Material: Aýna, metal

Marka: Realfortune

Ölçegi : W 6.6CM, D 6.6CM, H 5.9CM

Reňk: Gülgüne, Gyzyl, Greenaşyl, Goňur, açyk ýa-da ýöriteleşdirilen reňkler

MOQ: 5000PCS

Gaplamak we eltip bermek

Kartonyň ölçegi:
QRF-23SG0706P1, 42 * 29 * 21CM (72 sany / karton)

Jemi agramy: 12kgs / karton

Eltip beriş wagty: takmynan 60 iş güni

FOB porty: ingingdao

Iberiş usuly: müşderiniň haýyşy boýunça gyssagly, howa, deňiz arkaly

Töleg möhleti

 T / T 30% öňünden, BL nusgasy bilen balans.

Düşündiriş

Kiçijik çaý saklaýjy: Täsin göwher nagşy, çaý saklaýanlaryň kesgiligini görkezýär.Aalpyldawuk kümüş metal zolak çaý saklaýjynyň boýnuny hem bezär.Qualityokary hilli: her şem saklaýjynyň ölçegleri: D6,6 x H5.9 sm (çaý çyralarynyň ýa-da şemleriň ýokdugyna üns bermegiňizi haýyş edýäris).Oňaýly öwüşgin döretmek we otagyňyzy mähirli duýmak üçin aýratyn ýa-da toparda görkeziň.Köpugurly ulanmak: stoluňyzy çaý saklaýjy bilen bezäň.Penjirede, şkafda ýa-da otagdaky tekjede gaty gowy görünýär.Gündelik ulanyş, toý, wakalar, aromaterapiýa, spa, reiki, meditasiýa we beýleki aýratyn wakalar üçin ajaýyp.Iň oňat sowgat: çaý saklaýanlar, özüňiziň ulanmagyňyz ýa-da sowgatlaryňyz üçin gowy saýlawdyr.Doglan gün sowgady, ýubileý sowgady ýa-da Ro Christmasdestwo sowgady bolsun, gowy saýlaw.

Esasy eksport bazarlary

Marketewropa bazary, Amerika, Eastakyn Gündogar, Aziýa, Günorta Amerika we ş.m.

Bäsdeşlik artykmaçlyklarymyz

Bazaryň dürli talaplaryna we ugurlaryna laýyk gelýän önümleri döretmek üçin zehinli dizaýn toparymyz bar.Öz zawodymyz öndürmekden, ýygnamakdan, hiline gözegçilik etmekden, gaplamakdan we ugratmazdan ozal barlamak ukybyna eýedir.Mundan başga-da, 1000 inedördül metrden gowrak sergi zaly bar, ol iň soňky kolleksiýany we dürli möwsüme görä üýtgeýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň