• sahypa-01
  • sahypa-02

QRF lomaý täsin pasha ýumurtgalary reňkli aýna bezegi

Gysga düşündiriş:

Pasha ýumurtgalarynyň bezegi, Paskal ýumurtgalary diýlip hem atlandyrylýar, käwagtlar bezelen ýumurtga.Adatça Pasha baýramçylygynda sowgat hökmünde ulanylýar.
Täze durmuşyň gadymy nyşany bolan ýumurtga, hasyllylygyň we täzeden dogulmagyň adaty nyşanydy.Planşetde ýa-da Pasha tekjesiniň bir bölegi hökmünde görkezmek üçin ajaýyp.
El bilen ýasalan, aýna çeper heýkeljigi bilen ýumurtgalaryň hersi özboluşly we iç tarapynda azajyk üýtgeşiklikler bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kompaniýanyň tertibi

“Qingdao Realfortune Home Design & Creation Co., Ltd.” innowasiýa tehnologiýasy bilen täze önümleri öndürmekde we özboluşly keşplerimiz bilen täze zatlar döretmekde aýratyn güýçlidir.280-den gowrak hünärli we oňat hyzmatdaşlyk edýän zawodlaryň uly goldawy bilen aýna, agaç, keramika, metal, emeli gül, çyralar, şemler ýaly köp dürli zatlary birleşdirip, öý bezeg önümleriniň ýörite ýygyndysyny ýasap bileris.

rge
indeks-01

Arza

El işi, her Pasha ýumurtgasyny birneme tapawutlandyrýar we her element özboluşly bolýar.Minimalist dizaýn stili durmuş sahnalarynyň köpüsine ulanylyp bilner.Programma sahnasy - öý bezegi otagynda, planşetde we ş.m. giňden ulanylýar. Aýna pasha ýumurtgasy bezeg tagam durmuşyny dowam etdirýän müşderileriň köpüsinde meşhur.

2
复活节 蛋
5
4
3
1

Haryt maglumatlary

Material: Aýna

Marka: Realfortune

Reňk: Arassa, Greenaşyl, Gyzyl, Gök, Beýleki reňkler düzülip bilner.

MOQ: 800PCS

Gaplamak we eltip bermek

Jemi agramy: 10kgs / karton

Eltip beriş wagty: takmynan 60 iş güni

FOB porty: ingingdao

Iberiş usuly: müşderiniň haýyşy boýunça gyssagly, howa, deňiz arkaly

Töleg möhleti

 T / T 30% öňünden, BL nusgasy bilen balans.

Düşündiriş

Pasha bezegine reňk goşmak üçin ajaýyp, reňkli aýna pasha ýumurtgalarynyň toplumy islendik öýde özüne çekiji öwüşgin çaýýar.El bilen ýasalan aýna çeperçilik bilen ýasalýar.
Gyrmyzy, gök, ýaşyl we gülgüne reňkli we aýna aýna dizaýnlaryny goşuň.Islendik ýere Pasha baýramyny gyzykly goşmak üçin olary taýakda, kofe stolunda, mantelde we başga zatlara ýerleşdiriň.
El bilen ýasalan aýna reňkden we ajaýyp üýtgeşik jikme-jikliklerden doly
Greenaşyl, gök, gülgüne we gyrmyzy reňkleri goşuň.
Düwürtikli we aýlawly dizaýnlar Pasha bezegine ýakymly täsir edýär
Springaz paslynyň ajaýyp merkezi üçin bir tabaga ýerleşdiriň

Esasy eksport bazarlary

Marketewropa bazary, Amerika, Eastakyn Gündogar, Aziýa, Günorta Amerika we ş.m.

Bäsdeşlik artykmaçlyklarymyz

Täze önümleri dürli bazar talaplaryna we ugurlaryna görä dizaýn edýän doly we aýdyň dizaýn toparymyz bar.Öz zawodymyz öndürmekden, ýygnamakdan, hiline gözegçilik etmekden, gaplamakdan we ugratmazdan ozal barlamak ukybyna eýedir.Mundan başga-da, saýlamak üçin dürli nusgalarymyzy görkezýän 1000 inedördül metrlik öz otagymyz bar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň